අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
නොවැ2018
දානමය පිංකම

දානමය පිංකම

  අම්බලන්තොට ගොඩවාය “සරණ” අන්ධ වැඩිහිටි නිවාසයට...

13
සැප්2018
පිරිත් පිංකම 2018.12.28

පිරිත් පිංකම 2018.12.28

ඒ සඳහා කාර්යාල නිලධාරින්, ග්‍රාම නිලධාරින්, සමෘද්ධි...

13
සැප්2018
Poya day Events

Poya day Events

aaaaaaaaa    pdf application   slider 1...

28
අගෝ2017
කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු...

Scroll To Top